Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії у ІБКіЦБ

Засідання спецради 7 червня 2016 року

Valentina 6 Травень, 2016 - 14:25

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Заїки Євгенія Вікторовича на тему:  «Оцінка поліморфізму сортів пшениці м’якої для створення нових генотипів» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівникСозінов Олексій Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН і НААН, радник президії НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики рослин (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»)

О 13:00 - кандидатська дисертація Гуменюка Олександра Володимировича на тему: "Створення вихідного селекційного матеріалу пшениці озимої з використанням світової колекції"  за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво
Науковий керівникДубовий Володимир Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідуючий кафедрою загальної екології (Житомирський національний агроекологічний університет)

Засідання спецради 19 квітня 2016 року

Valentina 18 Березень, 2016 - 08:25

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Шутенко Таїси Олександрівни на тему: «Однофазний спосіб збирання насіння цукрових буряків за хімічного підсушування насінників»
Науковий керівник – Гізбуллін Наїль Гайфуллович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Заслужений діяч науки і техніки України

О 13:00 - кандидатська дисертація Шевель Лариси Олексіївни на тему: «Біологічні особливості рослин калістефусу китайського (Сallistephus chinensis (l.) nees) та їх використання в селекційному процесі»
Науковий керівник – Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (Інститут садівництва, заступник директора з науково-інноваційної роботи)

Засідання спецради 1 березня 2016 року

Valentina 28 Січень, 2016 - 15:33

О 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Юрченко Тетяни Василівни на тему: "Мінливість господарсько цінних ознак у гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої за дії мутагенів"
Науковий керівник – Волощук Сергій Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу біотехнології селекційного процесу (Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України)

О 12:30 - кандидатська дисертація Гагіна Андрія Олександровича на тему: "Мінливість та успадкування господарсько-цінних ознак у вики ярої"
Науковий керівник: Михайлов В’ячеслав Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України (Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України»)

Засідання спецради 26 січня 2016 року

Valentina 16 Грудень, 2015 - 10:22

о 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Шевченко Тамари Василівни на тему: "Продуктивність буряків цукрових різних біологічних форм залежно від позакореневого застосування добрив і фунгіцидів проти хвороб листкового апарату"
Науковий керівник – Заришняк Анатолій Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, віце–президент - головний вчений секретар Національної Академії Аграрних Наук України

о 12:30 - кандидатська дисертація Марчук Олександри Олегівни на тему: "Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування"
Науковий керівник: Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник академіка-секретаря відділення землеробства, меліорації та механізації (Національна академія аграрних наук України) 

Засідання спецради 3 листопада 2015 року

Valentina 25 Вересень, 2015 - 09:51

о 10:00 буде розглянута кандидатська дисертація Присяжнюк Лариси Михайлівни на тему: «Особливості прояву та способи оцінки генетичних конструкцій в трансгенних рослин цукрових буряків»
Науковий керівник
– кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Петюх Григорій Павлович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, завідувач лабораторії біотехнології
о 12:30 - кандидатська дисертація Горенського Віталія Михайловича на тему: "Удосконалення способів створення вихідного матеріалу для селекції люцерни за умов підвищеної кислотності ґрунту"
Науковий керівник:
кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, завідувач відділу селекції кормових культур

Засідання спецради 27 жовтня 2015 року

Valentina 25 Вересень, 2015 - 09:29

о 10:00  буде розглянута кандидатська дисертація Маренюка Олександра Борисовича на тему: "Селекційно-генетична оцінка вихідного матеріалу ячменю ярого в умовах підвищеної кислотності ґрунтів Правобережного Лісостепу"
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник Бугайов Василь Дмитрович, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, завідувач відділу селекції кормових культур
о 12:30 - кандидатська дисертація Бугайова Віктора Васильовича на тему: "Особливості проростання та зберігання насіння малопоширених видів злакових багаторічних трав"
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Кіндрук Микола Онисимович, головний науковий співробітник відділу насінництва Селекційно–генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН      

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Admin 6 Серпень, 2015 - 16:59

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій в установленому законодавством порядку, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:

1) на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:

примірник дисертації в електронному вигляді, крім дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, а у разі підготовки дисертації у вигляді опублікованої монографії - автореферат дисертації в електронному вигляді;

відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертацію, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

автореферат дисертацій крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15

Сторінки