06.01.09 – рослинництво

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
06.01.09 –
рослинництво

 

         І. ФОРМУЛА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • Галузь науки, що займається вивченням особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних і дикорослих видів рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища; розробляє сортові технології вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергоощадження й екологічної безпеки.
 • Дослідження та розроблення, спрямовані на розв'язання теоретичних і прак­тичних проблем підвищення продуктивності культурних та дикорослих рослин, якості й екологічної чистоти продукції.

 

          ІІ. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Вивчення походження, історії окультурення рослин, опрацювання їх агрономічної класифікації та шляхів поширення за рахунок інтродукції й акліматизації.
 • Дослідження агроценозу рослин різної видової та сортової належності; особливос­тей росту й етапів органогенезу; значення і ролі різних організмів у формуванні вро­жаю.
 • Виявлення закономірностей фотосинтетичної діяльності рослин і фітоценозів, шля­хів підвищення продуктивності (особливості розвитку асиміляційного апарату, поглинан­ня та використання ФАР, динаміка та накопичення вегетативної маси й сухої речовини, інші фітометричні та фізіолого-біологічні показники продукційного процесу рослин).
 • Вивчення особливостей формування врожаю рослин (культур, сортів) залежно від умов їх вирощування.
 • Дослідження особливостей модифікаційної зміни рівня адаптивності рослин (сор­тів, гібридів) до дії абіотичних факторів середовища.
 • Визначення реакції нових сортів (гібридів) окремих культур на застосування скла­дових зональних систем землеробства та прийомів агротехнології.
 • Дослідження процесів формування складових урожаю польових культур, розроблення заходів підвищення показників їхніх технологічних, продовольчих і кормових якостей.
 • Дослідження реакції високопродуктивних видів (сортів) на попередники, заходи з обробітку грунту, способи, строки, глибини і норми висіву, способи передпосівного обробітку насіння, поєднання макро- і мікродобрив, заходи з догляду за рослинами, способи та строки збирання.
 • Вивчення особливостей формування врожайних властивостей насіння залежно від умов його вирощування та генетичного потенціалу сортів.
 • Опрацювання теоретичних основ, методів і заходів реалізації програмування та математичного моделювання високої врожайності рослин, сортової й видової агро­технології.
 • Наукове обгрунтування, розроблення інтенсивних енергоощадних, екологічно без­печних технологій (їх ланок, окремих комплексів) вирощування польових культур.

         ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: сільськогосподарські науки.