06.01.05 – селекція і насінництво

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
06.01.05 - селекція і насінництво

 

         І. ФОРМУЛА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • Галузь науки, що займається розробленням методів створення вихідного матеріалу, сортів і гібридів польових, плодових, ягідних, овочевих баштанних сільськогосподарських рослин, кущів, дерев та декоративних рослин, а також методів їх відтворення, технологій виробництва насіння, та садивного матеріалу.
 • Фундаментальні та прикладні дослідження та з питань реалізації генетичного потенціалу продуктивності рослин, створення та розмноження вихідних, форм, сортів і гібридів стійких проти біотичних та абіотичних стресових чинників середовища, придатних для вирощування за інтенсивними технологіями. Вивчення продуктивних властивостей і посівних якостей насіння та якостей садивного матеріалу залежно від генетичних та умов навколишнього середовища.
   

          ІІ. НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
 

 • Вивчення генофонду рослин, виділення донорів нових біологічна господарсько-цінних ознак, встановлення нових фізіолого-біохімічних, анатомо- морфологічних і цитогенетичних ознак і їх зв'язки з утилітарними властивостями, розроблення методів створення вихідного матеріалу для селекції.
 • Розроблення нових моделей високопродуктивних сортів і гібридів з комплексною стійкістю проти хвороб і шкідників. Підвищення адаптивних властивостей селекційного матеріалу та рівня ступеня використання природних і антропогенних факторів формування продуктивності. Інтродукція рослин.
 • Розроблення прийомів селекції, а також нових і вдосконалення наявних методів селекційного процесу: гібридизація, мутагенез, поліплоїдія, генетична інженерія, клонування, трансплантація, методи оцінювання комбінаційної здатності.
 • Розроблення та вдосконалення селекційного матеріалу, методів створення селекційного матеріалу з новими утилітарними властивостями, удосконалення принципів і методів випробування та державної реєстрації нових сортів і гібридів.
 • Вивчення, розроблення та вдосконалення способів збереження сортів ідентичності та методів сортового контролю посівів.
 • Вивчення впливу природних та антропогенних факторів на продуктивні властивості та посівну якість насіння, якість садивного матеріалу.
 • Розроблення методів поліпшення посівних і врожайних властивостей насіння та якості садивного матеріалу при їх формуванні, доробленні та зберіганні.
 • Розроблення методів запобігання, знешкодження наслідків ураження хворобами та пошкодження шкідниками насіння і садивного матеріалу.
 • Розроблення технології вирощування насіння та садивного матеріалу. Теоретичні розроблення щодо створення нових та поліпшення наявних методів контролю за якістю насіння та садивного матеріалу.
 • Розроблення методів застосування баз даних та баз знань селекційного процесу, комп'ютерних програм планування та проведення досліджень, математичних моделей у селекційних та насінницьких дослідженнях сільськогосподарських культур.
 • Розроблення методів вдосконалення селекційного та насінницького процесу шляхом застосування сучасних інформаційних та комп'ютерних технологій.
 • Подальше удосконалення технологій вирощування винограду, спрямованих на під­вищення його стійкості до морозів і збільшення строку зберігання.
 • Вивчення залежності продуктивності виноградних рослин від систем, що викорис­товуються для захисту від хвороб, шкідників, бур'янів, для зрошення та застосування добрив.

          III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: сільськогосподарські науки.