Основні вимоги до оформлення статей, які можуть публікуватися у фахових виданнях

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  освіти і науки,

молоді та спорту України

17 жовтня 2012 року № 1112

Зареєстровано в

Міністерстві юстиції України

2 листопада 2012 р. за № 1851/22163

 

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

За темою дисертації зараховуються публікації:

з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;

у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;

у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;

у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;

у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.

За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.

Оглядові публікації не зараховуються.

Директор

Департаменту атестації кадрів                                                         В. Бондаренко

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  освіти і науки,

молоді та спорту України

17 жовтня 2012 року № 1112

Зареєстровано в

Міністерстві юстиції України

2 листопада 2012 р.  за № 1852/22164

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:

- бути надрукованою без співавторів;

- містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1  пункту 2 цього наказу;

- мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 10 авторських аркушів;

- містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;

- містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;

- випускатися тиражем не менше 300 примірників;

- мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;

- надсилатися до фондів таких бібліотек України:

·                  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);

·                  Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

·                  Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

·                  Львівська  національна  наукова  бібліотека  України  ім. В. Стефаника

(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

·                  Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів  наукова бібліотека імені М. Горького»

(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

·                  Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека     ім. В. Г. Короленка»

(61003, Харків, провулок  В. Г. Короленка, 18).

- бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

 

 

Директор Департаменту атестації кадрів                                             В. Бондаренко