Основні вимоги до оформлення дисертаційної роботи

Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої монографії.

Підготовлена до захисту дисертація повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані  теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок здобувача в науку.

Дисертація, що має прикладне значення, додатково до основного тексту повинна містити відомості та документи, що підтверджують практичне використання отриманих здобувачем  результатів — впровадження у виробництво, достатню дослідно-виробничу перевірку, отримання  нових кількісних і якісних показників, суттєві переваги запропонованих технологій, зразків продукції, матеріалів тощо, а дисертація, що має теоретичне значення, — рекомендації щодо використання наукових висновків.

Теми дисертацій пов’язуються з напрямами основних науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів або наукових установ і затверджуються вченими (науково-технічними) радами для кожного здобувача окремо з одночасним призначенням наукового консультанта (в разі підготовки докторської) чи наукового керівника (в разі підготовки кандидатської дисертації). Вимоги до оформлення дисертації та автореферату встановлює  Департамент атестації кадрів  МОНмолодь спорту України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є кваліфікаційною науковою працею:

- Обсяг основного тексту (без списку літератури і додатків) становить 11-13 авторських аркушів

(250-300 сторінок), оформлених відповідно до державного стандарту (один  авторський аркуш складає 40000 знаків з пробілами за статистикою Microsoft Word).

- Повинна містити наукові положення та науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему і щодо яких здобувач є суб’єктом авторського права.

- Може бути подана до захисту за однією або двома спеціальностями (для докторських) однієї галузі науки і повинна  відповідати за кожною спеціальністю вимогам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту.

У разі, коли дисертація виконана за двома спеціальностями, а спеціалізована вчена рада, до якої подана дисертація, має право проводити захист дисертацій лише за однією з них, то, за відсутності в Україні спеціалізованих вчених рад з правом проведення захисту дисертацій за такими двома спеціальностями з дозволу Департаменту атестації кадрів МОНмолодь спорту України, може проводитися разовий захист. Порядок формування складу спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту встановлює Департамент атестації кадрів МОНмолодь спорту України

Наукові положення і результати, які виносилися на захист у кандидатській дисертації, не можуть повторно виноситися на захист у докторській дисертації. Ці положення і результати можуть бути наведені лише в оглядовій частині докторської дисертації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук є кваліфікаційною науковою працею:

- Обсяг основного тексту (без списку літератури і додатків) становить 4,5—7 авторських аркушів,

110-140 сторінок), оформлених відповідно до державного стандарту.  Текст дисертації друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній 20 мм.

- Повинна містити  нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які

розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки;

- Подається до захисту лише за однією спеціальністю.

Дисертація друкується на стандартних аркушах формату А4 (210*297 мм) шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, що забезпечує 1800 знаків на сторінку, або 30 рядків по 60 знаків у рядку.

Дисертації супроводжуються авторефератами державною мовою. За обсягом автореферат (без обкладинки та анотацій) не може бути меншим 1,3 авторських аркуша і перевищувати 1,9 авторських аркуша для докторських дисертацій, (29-42 сторінки) та відповідно 0,7 і 0,9 авторських аркуша (16-19 сторінок) – для кандидатських дисертацій при друкуванні  шрифтом Times New Roman, кеглем 14, міжрядковий інтервал 1,  з розміщенням від 40 до 44 рядків на сторінку обсягом (загальна характеристика роботи, основний зміст, висновки):

Один авторський аркуш  містить 22 друкованих сторінки, до числа яких входять літери, цифри, розділові знаки та проміжки між словами.

Опубліковані праці, котрі розкривають основні положення дисертації, включають до списку у порядку:

- монографії, розділи книг та  наукові статті у фахових виданнях,

- авторські свідоцтва, патенти на корисну модель (для сільськогосподарських наук вважаються додатковими),  статті у наукових збірниках,

- тези доповідей.

На останніх сторінках автореферату розміщують анотації:

- українська, англійська мова - 0,5 сторінки;

- російська мова - 1 сторінка.

У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело дисертація знімається з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту.

Виявлення в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора чи кандидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело є підставою для порушення клопотання про позбавлення його наукового ступеня.

Основні наукові результати дисертації повинні відображати особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов’язково бути опубліковані у формі наукових монографій чи статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України або інших держав. Перелік наукових фахових видань України затверджує Департамент атестації кадрів  МОНмолодь спорту  України.

- Наукові публікації

Перераховані в авторефераті монографії, розділи у книгах, описи авторських свідоцтв (копії) ( для технічних та природничих наук), статті (оригінали або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) подаються у СВР в 1 примірнику.

 

У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні й повні вихідні дані відповідних видань (титул, зворот титулу, зміст, текст, випускні дані).

Вчений секретар Спецради перевіряє кількість фахових публікацій, засвідчує публікації власним підписом, який затверджується  печаткою Інституту.

Засідання науково-методичних комісій (висновок про наукову і практичну цінність дисертації), що рекомендує до захисту проводиться, якщо опубліковані праці, в яких відображено основні результати дисертації, було надруковано за 2 місяці для докторської / 1 місяць - кандидатської дисертації.

Обов’язкові публікації у фахових виданнях:

·                   за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:

- не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

- не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;

- 5 – одноосібних.

·                   за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:

- не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;

- одна стаття – одноосібна;

- одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні.