Сценарій проведення захисту

До засідання члени  спецради мають бути ознайомлені з проектом висновку щодо дисертації

Шановні члени вченої ради! Спеціалізована вчена рада Д 26.360.01 затверджена наказом МОНмолодьспорту України у кількості 18 осіб. На засіданні присутні ___ членів спеціалізованої ради, з них докторів наук за профілем дисертації, що розглядається – __.

За даними реєстраційної картки присутності на засідання присутні ... членів ради, серед них ...

докторів наук зі спеціальності .....

Отже, великий  і малий кворум забезпечують правомірність засідання ради та вирішення нею

питання щодо присудження наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук  зі спеціальності

06.01.05   06.01.09

Мовою захисту є державна мова.

Порядок денний

На захист виноситься дисертаційна робота Волобуєвої Анастасії Михайлівни «....»

Офіційні опоненти...

- Прошу опонентів зайняти місце в президії.

- Для ознайомлення з документами, що є в особовій справі дисертанта, слово надається

ВЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЕВІ РАДИ, Сторожик Ларисі Іванівні.

Відповідно до встановленого МОН України переліку в особовій справі наявні такі документи......Всі документи відповідають установленим вимогам

- Чи є запитання ?

Для викладу основних положень дисертації слово надається ЗДОБУВАЧеві ю

Присутні задають питання здобувачеві

відповідає на питання

Слово надається науковому керівникові дисертанта.....

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК (КОНСУЛЬТАНТ)

Для оголошення відгуків на дисертацію та автореферат, що надійшли до спеціалізованої ВР,

слово надається ВЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЕВІ

- висновки організації, де виконувалась робота (Методкомісія)

- відгуки на автореферат

Для відповіді на зауваження слово надається  ЗДОБУВАЧеві

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ

ЗДОБУВАЧ відповідає на зауваження

- Чи задоволений опонент відповіддю?

- Прошу виступити бажаючих

- Прикінцеве слово ЗДОБУВАЧА

- Прошу перейти до голосування. Для цього слід обрати ЛІЧИЛЬНУ КОМІСІЮ. Є пропозиція

до складу лічильної комісії ввести. Вибори лічильної комісії для проведення ТАЄМНОГО

ГОЛОСУВАННЯ

Оголошення результатів – позитивне, оскільки за нього проголосували не менш як три чверті від

кількості присутніх на засіданні члені ради

- Прошу затвердити протокол лічильної комісії – проста більшість присутніх

- Прошу шановних членів ради висловити зауваження щодо висновків.

- Прошу ухвалити висновки відкритим голосуванням.

Засідання Спецради оголошується закритим.